Aviso legal

Cumprindo co establecido no Art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos de Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), infórmase á persoa usuaria do seguinte:

Titular do Sitio Web

Denominación social: Asociación de Organizadores Profesionales de Congresos de Galicia• CIF: G-15488711

Datos de contacto:

o Dirección postal: República del Salvador, 8 – 3º, 15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

o Teléfonos de contacto: 981 592 333

o Enderezo de correo electrónico: info@opcgalicia.org

o Formulario online de contacto: https://galiciamice.com/

Nome Comercial: OPC Galicia

Datos de Rexistro: Registro central de Asociaciones sin ánimo de lucro el 09 de Junio de 1994 con el número 72.356.1994 y CIF: G-15.488.711 conforme a la ley 19/1997 del 1 de Abril y con número de depósito 82000174.

 

Condicións de uso

Este Aviso Legal regula o acceso e utilización da páxina web https://galiciamice.com/ que OPC GALICIA (en adeinte Galicia MICE) pon a disposición das persoas usuarias de Internet. Enténdese por persoa usuaria aquela que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades da Web A utilización do sitio web atribúe a condición de persoa usuaria e implica coñecer e ACEPTAR as condicións e termos de usu contidas nela Se non está de acordo con algunha das condicións contidas neste aviso, deberá deixar de utilizar a páxina web. O acceso e navegación pola mesma implica a aceptación de ditas condicións sen reservas.

A presente páxina web ten por obxecto facilitar ás persoas usuarias, clientes e/ou potenciais clientes, información relativa ás actividades e servizos de GALICIA MICE ou outra información que poida resultar de interese.

A información contida neste sitio web está suxeita a actualización continua, polo que a persoa usuaria debe ler atentamente o p resente Aviso Legal cada vez que desexe acceder ás informacións contidas na páxina web, xa que as mesmas puideran ter sufrido modificacións.

Acceso

O acceso á páxina web por parte das persoas usuarias é público e gratuíto.

Cando sexa necesario que a persoa usuaria se rexistre ou achegue datos persoais para poder acceder a algún dos servizos específicos, a recollida, o tratamento e, no seu caso, a cesión ou o acceso de datos persoais para poder acceder a algún dos servizos específicos, a recollida, o tratamento e no seu caso a cesión ou o acceso dos datos persoais das persoas usuarias será de aplicación o disposto na Política de Privacidade.

Queda prohibida a contratación de servizos a través da páxina web por parte de menores de idade, debendo obter debidamente e con anterioridade o consentimento dos pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ao seu cargo, conforme á normativa vixente.

 

Modificación da páxina e interrupcións ou erros no acceso

Galicia MICE reserva a facultade de efectuar, en cualquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na páxina web, da configuración e presentación desta e das condicións de acceso.

 

Contidos e páxinas enlazadas

A información contida nesta web ten carácter meramente informativo e en ningún caso constitúe asesoramento de ningunha clase. A política de Galicia MICE é tratar de que os contidos estean sempre actualizados, pero pode suceder que non o estean.

Este Sitio Web contén textos elaborados con fins meramente informativos ou divulgativos e que se refiren a situacións xerais polo que o seu contido non pode ser aplicado nunca polo usuario a casos concretos. As opinións vertidas nos mesmos non reflicten necesariamente os puntos de vista do titular da páxina web A persoa usuaria non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio Web sen recorrer previamente á correspondente consulta co persoal de Galicia MICE.

As persoas usuarias comprométense a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o titular da páxina web ofrece.

Os enlaces externos que contén este Sitio Web conducen a sitios xestionados por terceiros O titular da páxina web non responde dos contidos nin do estado de ditos sitios A función dos enlaces que aparecen nesta páxina é exclusivamente a de informar ás persoas usuarias e clientes sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderán ampliar ou completar os datos ofrecidos nesta páxina.

En todo caso, Galicia MICE non asume responsabilidade derivada dos contidos enlazados desde a súa páxina web, nin pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou nos ficheiros, ou os datos da persoa usuaria, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados á persoa usuaria por este motivo.

Aínda que os enlaces son supervisados regularmente para que non suceda, no caso de que calquera persoa usuaria ou un terceiro considerase que o contido ou os servizos prestados polas páxinas enlazadas son ilícitos, vulneran valores ou principios constitucionais ou lesionan bens ou dereitos da propia persoa usuaria ou dun terceiro, prégase se comunique inmediatamente con Galicia MICE tal circunstancia, e especialmente se os enlaces consisten en:

• Actividades ou contidos susceptibles de seren considerados delictivos conforme á normativa aplicable.

• Actividades ou contidos que violen dereitos de propiedade intelectual ou industrial.

• Actividades ou contidos que poñan en perigo a orde pública, a investigación penal, a seguridade pública e a defensa nacional.

• Actividades ou contidos que poñan en perigo a protección da saúde pública, o respecto á dignidade da persoa, ao principio de non discriminación, a protección da saúde e da infancia, a protección de datos de carácter persoal ou calquera outro valor ou principio considerado de interese.

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo que se trate.

 

Propiedade industrial e intelectual

Todos os contidos, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais e/ou sonoros, así coma o seu deseño gráfico e códigos fonte, son propiedade intelectual do titular da páxina web ou de terceiros, sen que poida entenderse cedido á persoa usuaria ningún dereito de explotación recoñecido pola lexislación vixente.

As marcas, nomes comerciais e signos distintivos son titularidade de Galicia MICE ou de terceiros, sen que poida entenderse que o acceso á páxina web da que é obxecto este aviso legal atribúe ningún dereito sobre os mesmos.

Aquelas persoas usuarias que teñan comentarios no blog ou redes sociais ceden a título gratuíto os seus dereitos de propiedade intelectual e están sometidos ás condicións expresadas no apartado contido achegados polos usuarios.

 

Responsabilidades

O titular da páxina web non será en ningún caso responsable polos danos e prexuízos de calquera ámbito derivados, directa ou indirectamente, da falta de lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigas especificadas nas condicións. Do mesmo xeito, o titular da páxina web exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que, fóra do seu efectivo control, poidan deberse á transcrición, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso á páxina web ou aos seus contidos.

 

Normativa e xurisdicción

As presentes Condicións de Uso do Sitio Web réxense en todos e cada un dos seus estremos pola lei española. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada persoa usuaria senón que permanecerá accesible por medio de Internet neste mesmo sitio web.